Verwijdering en recycling

De volgende informatie is bedoeld voor diegenen die batterijen of producten met ingebouwde batterijen gebruiken en deze niet meer doorverkopen in de vorm waarin ze aan hen zijn geleverd (eindgebruikers):

Onbetaalde terugname van gebruikte batterijen

Batterijen mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. U bent wettelijk verplicht gebruikte batterijen in te leveren, zodat een correcte verwijdering kan worden gewaarborgd. U kunt gebruikte batterijen inleveren bij een gemeentelijk inzamelpunt of bij uw plaatselijke winkelier. Als distributeur van batterijen zijn wij ook verplicht om gebruikte batterijen terug te nemen, waarbij onze verplichting om gebruikte batterijen terug te nemen beperkt is tot gebruikte batterijen van het type dat wij als nieuwe batterijen in ons assortiment voeren of hebben gevoerd. Gebruikte batterijen van bovengenoemd type kunnen derhalve ofwel voldoende gefrankeerd aan ons worden teruggezonden, ofwel direct gratis worden afgegeven bij ons verzendmagazijn op het in het impressum aangegeven adres.

Betekenis van de batterijsymbolen

Batterijen zijn gemarkeerd met het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak (zie hieronder). Dit symbool geeft aan dat batterijen niet met het huisvuil mogen worden weggegooid. Voor batterijen die meer dan 0,0005 massaprocent kwik, meer dan 0,002 massaprocent cadmium of meer dan 0,004 massaprocent lood bevatten, staat onder het symbool van de vuilnisbak de chemische naam van de betreffende verontreinigende stof - "Cd" staat voor cadmium, "Pb" voor lood en "Hg" voor kwik.