Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave

§1 Toepassingsgebied, definitie

§2 Sluiting van de overeenkomst

§3 Niet-beschikbaarheid van de dienst

§4 Prijzen en verzendkosten

§5 Betaling, vervaldag en verzuim

§6 Verrekening, overdracht en recht van retentie

§7 Levering en verplichting tot kennisgeving van gebreken

§8 Eigendomsvoorbehoud

§9 Herroepingsrecht voor consumentenovereenkomsten

§10 Garantie

§11 Verjaringstermijn

§12 Aansprakelijkheid voor schade

§13 Gebruik van gegevens

§14 Verpakkingsmateriaal, batterijen

§15 Algemene voorwaarden voor aankoop op rekening en afbetaling

§16 Deelnemingsvoorwaarden voor vergelijkende onderzoeken

§17 Disclaimer voor ritten via Komoot of Strava

§18 Diversen

 

§1 Toepassingsgebied, definitie
1.1

Deze voorwaarden gelden voor alle bestellingen bij hoco online gmbh, Edisonstraße 63, Haus E, 1e verdieping, 12459 Berlijn, hierna te noemen "hoco", door consumenten of ondernemers via de internetportalen of in een andere vorm. In het geval van mondelinge (met name telefonische) contractsluitingen zal de consument op de hoogte worden gesteld van de geldigheid van deze Algemene Voorwaarden; in het geval van zakelijke transacties met ondernemers zullen deze Algemene Voorwaarden worden opgenomen in de oorspronkelijke bestelling voor de lopende zakelijke relatie. Deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing. Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing voor zover hoco daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. Met name het opnemen van algemene voorwaarden van een koper, die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, wordt nu reeds tegengesproken. Deze Algemene Handelsvoorwaarden zijn ook van toepassing indien hoco de dienst zonder voorbehoud aan de koper levert in de wetenschap dat de voorwaarden van de koper in tegenspraak zijn met of afwijken van deze Algemene Handelsvoorwaarden.

1.2

Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven, § 13 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek). Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een partnerschap met rechtspersoonlijkheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit, artikel 14, lid 1, BGB. Een maatschap met rechtsbevoegdheid is een maatschap die bevoegd is rechten te verwerven en schulden aan te gaan, artikel 14, lid 2, BGB.

 

§2 Sluiting van de overeenkomst
2.1

De presentatie van de producten in de winkel vormt geen bindend aanbod, maar een niet-bindende productpresentatie. Om een bestelling in de hoco online gmbh webshop te plaatsen, moet de koper

1) Plaats artikelen in de winkelwagen;

2) Selecteer en voer login, facturatie- en leveringsadres in;

3) selecteer verzendmethode en betaalmethode;

4) de juistheid van zijn gegevens op de controlepagina te bevestigen

5) aan het einde, klik op de knop "Bestelling onder voorbehoud van betaling".

De bestelprocedure en het sluiten van de overeenkomst geschieden uitsluitend in het Duits. Door op de knop "Bestelling met betalingsverplichting" te klikken, plaatst de koper een bindende bestelling voor de goederen die zich in het winkelmandje bevinden. hoco bevestigt onmiddellijk per e-mail de ontvangst van de bestelling aan de koper. De bestelling is een aanbod aan de hoco om een overeenkomst te sluiten. De koper is gedurende 5 dagen aan zijn offerteverklaring gebonden. Binnen deze termijn kan hoco verklaren dat hij het aanbod aanvaardt. De aanvaarding van het aanbod komt in de regel tot stand door de levering van de goederen of, in uitzonderlijke gevallen, door de bevestiging van de bestelling door hoco aan de koper op een andere bindende wijze - bijvoorbeeld door middel van een uitdrukkelijke orderbevestiging per e-mail - in tekstvorm; de automatische orderbevestiging per e-mail betreffende de ontvangst van de bestelling is geen verklaring van aanvaarding in voornoemde zin. De levering geschiedt binnen de termijn van het bindend aanbod van de besteller, d.w.z. binnen 5 dagen. Indien, bij wijze van uitzondering, de levering pas na het verstrijken van 5 dagen plaatsvindt, is de besteller niet meer gebonden aan zijn bestelling. Anders vormt de levering van goederen na het verstrijken van 5 dagen een nieuw aanbod tot het sluiten van een overeenkomst; de koper kan dit aanbod aanvaarden door een uitdrukkelijke of beslissende handeling (met name toe-eigening of gebruik); in dit verband ziet hoco af van de ontvangst van de verklaring van aanvaarding (§ 151 BGB).

2.2

De tekst van het contract wordt niet opgeslagen. Het kan worden afgedrukt voordat de bestelling wordt verzonden. De eigenlijke bestelgegevens worden opgeslagen, maar zijn om veiligheidsredenen niet toegankelijk via het internet.

2.3

Een bestelling kan ook per telefoon of fax worden geplaatst. Bij telefonische bestelling wordt de koper doorverwezen naar de website van hoco om deze Algemene Voorwaarden te raadplegen, en op verzoek worden deze Algemene Voorwaarden in tekstvorm aan de koper toegezonden. In geval van bestellingen per fax worden de algemene voorwaarden per fax aan de koper toegezonden.

2.4

Indien de besteller een ondernemer is, wordt in eerste instantie een voorlopig contract gesloten volgens § 2.1 - onder voorbehoud van een afwijkende overeenkomst in individuele gevallen. hoco is in eerste instantie alleen verplicht zich in te spannen voor een voldoende bevoorrading en zo nodig contact op te nemen met zijn leveranciers. De ondernemer is in eerste instantie alleen verplicht de hoco ten minste drie dagen van tevoren in tekstvorm te laten weten dat hij niet bereid is de (toekomstige) overeenkomst te sluiten. Het voorlopig contract is bindend voor twee weken. Indien hoco de goederen binnen de termijn van twee weken levert of aflevert en een verklaring volgens zin 3 binnen deze termijn niet door hoco is ontvangen, komt de hoofdovereenkomst automatisch tot stand.

2.5

Indien hoco het aanbod tegen gewijzigde voorwaarden, bijv. een afwijkende prijs, aanvaardt, moet deze aanvaarding als een aanbod tot het sluiten van een gewijzigde overeenkomst worden beoordeeld (§ 150 II BGB). hoco zal de besteller onmiddellijk na de bestelling in tekstvorm over het gewijzigde aanbod informeren. In dit geval heeft de consument de mogelijkheid om het aanbod binnen de 14 dagen te aanvaarden, hetzij uitdrukkelijk, hetzij door een beslissende handeling (in het bijzonder toe-eigening of gebruik) of per e-mail. hoco ziet in dit verband af van de ontvangst van de verklaring van aanvaarding door de koper (§ 151 BGB). Indien de koper als ondernemer in ruimere mate zelfstandig op de markt actief is en binnen 3 dagen na ontvangst geen bezwaar maakt tegen de gewijzigde offerteverklaring met betrekking tot de gesloten overeenkomst, wordt het aanbod geacht te zijn aanvaard, tenzij hoco op grond van een aanzienlijke afwijking van de oorspronkelijke opdracht een aanvaarding van het gewijzigde aanbod niet mocht verwachten.

2.6

Een overeenkomst komt niet tot stand indien een offerte van hoco kennelijke tikfouten of andere onjuiste informatie bevat betreffende de kenmerken of de prijs van het product. hoco moet aan de koper bewijzen dat het om een tikfout of onjuiste informatie gaat. Indien de koper een consument is, is hoco onbeperkt aansprakelijk voor alle kwaliteitsspecificaties in de zin van § 434 I 3 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek); in het bijzonder mag de consument vertrouwen op de juistheid van de productspecificaties die op de onder § 1.1 genoemde websites vermeld staan.

 

§3 Niet-beschikbaarheid van de dienst
3.1

Elk aanbod is onder voorbehoud van eigen bevoorrading; indien de bestelde goederen niet beschikbaar zijn omdat hoco dit niet kon voorzien op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst en buiten zijn schuld niet wordt geleverd door zijn leverancier, heeft hoco het recht zich terug te trekken uit de overeenkomst. In dit geval zal hoco de koper onmiddellijk op de hoogte brengen dat levering niet mogelijk is en de eventueel reeds betaalde koopprijs onmiddellijk terugbetalen. Ten aanzien van consumenten bestaat dit recht alleen indien hoco een specifieke dektransactie heeft gesloten en onverhoopt niet door de leverancier werd geleverd.

3.2

Aansprakelijkheid voor schade wegens niet-nakoming is uitgesloten, voor zover hoco met betrekking tot het gebrek aan beschikbaarheid noch grove nalatigheid, noch opzettelijk heeft gehandeld; elke aansprakelijkheid wegens precontractuele fout (c.i.c.) blijft onaangetast. In geval van een verkeerde levering in de zin van § 434 III BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) heeft de consument onbeperkt recht op de wettelijke rechten.

 

§4 Prijzen en verzendkosten
4.1

De vermelde prijzen zijn definitieve prijzen, inclusief de toepasselijke wettelijke belasting over de toegevoegde waarde van (momenteel) 19 %.

4.2

hoco levert aan Duitsland en andere Europese landen. Wij rekenen een vast tarief voor verzending en behandeling. Dit is gebaseerd op de momenteel geldende verzendkosten tabel en wordt weergegeven voordat de bestelling wordt verzonden. Bij verzending naar niet-EU-landen (bv. Zwitserland of Noorwegen) worden ook inklaringskosten aangerekend, die niet in de forfaitaire verzendkosten zijn inbegrepen.

In geval van verzending naar verschillende eilanden worden extra kosten in rekening gebracht, die gebaseerd zijn op de opvraagbare verzendkosten tabel.

 

§5 Betaling, vervaldatum en verzuim
5.1

De aankoopprijs voor de goederen en hun verzending is onmiddellijk opeisbaar bij het afsluiten van het contract en is betaalbaar door vooruitbetaling, domiciliëring, Amazon Payments, kredietkaart (Mastercard of Visa), Paypal, Paydirekt, eps, iDeal, onmiddellijke bankoverschrijving of door contante betaling bij afhaling van de goederen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Bij betaling via Amazon Payments draagt de koper 2% van de kosten van de betalingsmethode. Aankoop op rekening en automatische afschrijving zijn onderworpen aan een kredietcontrole en kunnen worden geweigerd in geval van negatieve kredietwaardigheid. U kunt hier ook meer informatie vinden over onze kredietcontrole. De betalingstermijn voor aankopen op rekening bedraagt 10 dagen vanaf de datum van afgifte, tenzij anders is overeengekomen.

5.2

Door vermelding van het kredietkaartnummer/rekeningnummer in de bestelling is hoco gemachtigd het bedrag van de aankoopprijs te innen van de door de koper in de bestelling vermelde kredietkaartrekening/rekening-courant bij het afsluiten van de overeenkomst; eventuele bankkosten ten gevolge van het mislukken van de postwissel wegens onvoldoende saldo op de rekening zijn ten laste van de koper. Indien de klant akkoord gaat met de domiciliëringsprocedure, zal het geld door ons worden afgeschreven na levering en facturering. Er wordt niet vooraf nagegaan of de goederen in voorraad zijn.

5.3

Niettegenstaande de voorgaande bepalingen is de betaling van de koopprijs volledig verschuldigd bij de levering. De koper zal zonder nadere verklaring van hoco 10 dagen na levering in gebreke zijn indien hij niet betaald heeft. In geval van gebreken heeft de koper geen retentierecht, tenzij het retentierecht in redelijke verhouding staat tot de gebreken en de te verwachten kosten van niet-nakoming (met name het verhelpen van gebreken).

Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan, doch slechts onder de strikte voorwaarde dat de aanvaarding voor u redelijk is, gebaseerd op een redelijke beoordeling van de situatie van hoco en uw beschermenswaardige belangen; de koopprijs is naar evenredigheid van de gedeeltelijke levering verschuldigd. Het factuurbedrag moet in één keer worden betaald. Na het verstrijken van 30 dagen vanaf de correcte ontvangst van de goederen samen met de factuur is de koper van rechtswege in gebreke met betaling (§ 286 III BGB); dit geldt alleen voor een consument indien in de desbetreffende factuur een dienovereenkomstige aanmaning is opgenomen. De wettelijke bepalingen betreffende de gevolgen van verzuim van betaling zijn van toepassing.

5.4

In geval van laattijdige betaling heeft hoco het recht zich uit het contract terug te trekken na het vruchteloos verstrijken van de termijn. De vaststelling van een termijn is overbodig indien de koper de prestatie uiteindelijk weigert of indien de koper de prestatie niet op een bepaalde datum of binnen een bepaalde termijn verricht en de hoco zijn belang bij de prestatie heeft gekoppeld aan de tijdigheid van de prestatie. Bijzondere omstandigheden, die de intrekking in het belang van beide partijen rechtvaardigen, kunnen eveneens worden aangevoerd.

5.5

Tijdens de betalingsachterstand is de koper aansprakelijk voor elke nalatigheid en voor het toevallige verlies van het geleverde of reeds aan hoco geleverde voorwerp (§ 287 BGB). Indien de besteller de volgens de voorschriften geleverde goederen niet in ontvangst neemt - zonder gebruik te maken van een eventueel herroepings- of teruggaverecht bij de aankoop van consumptiegoederen - is hij in geval van verzuim van inontvangstneming met name de extra gemaakte kosten verschuldigd, bijvoorbeeld de extra expreskosten als gevolg van de meervoudige leveringspoging of eventuele opslagkosten, administratiekosten, etc. (§ 304 BGB); hoco is na verzuim van inontvangstneming niet meer aansprakelijk voor eenvoudige nalatigheid (§ 300 BGB). Er is met name sprake van verzuim van aanvaarding, indien de koper niet persoonlijk aanwezig is op het aangegeven leveringsadres op het uitdrukkelijk overeengekomen tijdstip van uitvoering. Indien de koper de aanvaarding ernstig en definitief weigert zonder dat daarvoor een gegronde reden bestaat, kan hoco zich uit het contract terugtrekken en met name de gederfde winst als schadevergoeding eisen (§ 325 BGB).

 

§6 Verrekening, cessie en recht van retentie
6.1

De koper heeft enkel recht op schuldvergelijking indien zijn tegenvordering rechtsgeldig is vastgesteld, niet door hoco wordt betwist of erkend, of in nauw synallagmatisch verband staat met onze vordering.

6.2

De overdracht van een vordering van de koper jegens hoco is alleen rechtsgeldig met toestemming of goedkeuring van hoco; § 354a HGB blijft onaangetast.

6.3

De koper heeft het recht een retentierecht uit te oefenen, voor zover zijn tegenvordering op dezelfde contractuele verhouding berust.

 

§7 Levering en verplichting tot kennisgeving van gebreken
7.1

De levering geschiedt op het door de klant opgegeven leveringsadres. Indien de besteller een ondernemer is, gaat het risico over op de besteller bij aflevering van de goederen aan de expediteur of een andere persoon die is aangewezen om de goederen te verzenden (§ 447 BGB); indien de koper een consument is, gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering op de koper over bij aflevering van de goederen aan de expediteur of andere voor verzending aangewezen persoon, indien de koper de expediteur, de vervoerder of andere voor verzending aangewezen persoon of instelling heeft belast met de opdracht tot verzending en hoco deze persoon of instelling niet vooraf aan de koper heeft genoemd, anders pas bij de overhandiging van de goederen aan de koper, of vanaf het tijdstip waarop de aanvaarding in gebreke is gebleven (§ 474 II BGB).

7.2

hoco streeft ernaar de goederen zo snel mogelijk te leveren; leveringstermijnen zijn steeds onder voorbehoud van tijdige en voldoende eigen bevoorrading conform § 3.1. Onder voorbehoud van voorrang van een controleerbare individuele overeenkomst, worden in geval van twijfel enkel de in tekstvorm overeengekomen leveringstermijnen als bindend beschouwd.

7.3

De klant moet de goederen onmiddellijk na levering op kwaliteit en kwantiteit controleren. De rechten van de consument uit hoofde van §§ 434 e.v. BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) niet beperkt worden in geval van een inbreuk op deze verplichting; in individuele gevallen kan de inbreuk op de verplichting echter aanleiding geven tot medeschuldige nalatigheid van de consument in overeenstemming met § 254 BGB. De handelaar moet kennelijke gebreken onmiddellijk na de levering van de goederen en verborgen gebreken onmiddellijk na de ontdekking of objectieve mogelijkheid van ontdekking melden. De geldigheid van § 377 HGB blijft onaangetast.

7.4

Indien de klant een ondernemer is, bestaat de mogelijkheid van rechtstreekse levering van de goederen aan zijn klanten na overeenkomstige overeenkomst. Indien deze klanten consumenten zijn, vertegenwoordigen zij in de contractuele relatie tussen hoco en ondernemer ook zichzelf als gevolmachtigde van de ondernemer; in het bijzonder geldt voor hen in plaats van de ondernemer de verplichting tot het melden van gebreken overeenkomstig § 7.4; de rechten van de consument tegenover zijn respectievelijke contractpartner blijven door deze regeling onaangetast.

 

§8 Eigendomsvoorbehoud
8.1

De geleverde goederen blijven eigendom van hoco tot volledige betaling is ontvangen. Hetzelfde geldt voor voorwerpen die worden geleverd in het kader van reparatie- of andere installatiecontracten. De wettelijke eigendomsrechten volgens §§ 946 e.v. BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) blijven onaangetast; indien nodig is de onbevoegde koper verplicht het geïnstalleerde onderdeel opnieuw toe te wijzen. Het eigendomsvoorbehoud blijft ook gelden voor alle vorderingen die hoco later tegen de koper verkrijgt in verband met zijn levering of dienst. Zolang de uit het eigendomsvoorbehoud voortvloeiende vorderingen niet zijn voldaan, mogen de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken niet worden doorverkocht, verhuurd, uitgeleend of afgestaan, noch ter reparatie aan derden worden afgestaan; dit laat onverlet het recht van de consument om gebreken te verhelpen indien hoco in gebreke is met de wettelijk verschuldigde aanvullende prestatie. De koper is verplicht de goederen met zorg te behandelen zolang de eigendom nog niet op hem is overgegaan. Indien onderhouds- en inspectiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, dient de koper deze tijdig en op eigen kosten uit te voeren. Zolang de eigendom nog niet is overgedragen, dient de koper hoco onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen indien het geleverde door derden in beslag wordt genomen of aan andere ingrepen wordt blootgesteld. Indien de derde niet in staat is hoco de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een rechtsgeding overeenkomstig § 771 ZPO te vergoeden, is de koper aansprakelijk voor de door hoco geleden schade. Indien de koper zijn uit het eigendomsvoorbehoud voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, kan hoco zich na het stellen van een passende termijn uit de overeenkomst terugtrekken en van de koper de teruggave van de voorbehouden goederen eisen en deze, na aanmaning met een passende termijn, op de best mogelijke wijze te gelde maken door ze op de vrije markt te verkopen, met verrekening van zijn vordering. Alle kosten van terugname en tegeldemaking van de voorbehouden goederen zijn ten laste van de klant.

 

BEGIN VAN DE ANNULERINGSVOORWAARDEN

 

§9 Herroepingsrecht voor consumentenovereenkomsten
9.1 Herroepingsrecht (algemeen/eCommerce)

U hebt het recht om dit contract binnen 100 dagen zonder opgave van redenen te annuleren.

De herroepingstermijn bedraagt 100 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft gekregen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, hoco online gmbh, vertegenwoordigd door de bedrijfsleiders, de heer Daniel Bohne en de heer Sven Mack, Edisonstraße 63, Haus E, 1e verdieping, 12459 Berlijn, e-mail: feedback@bike-mailorder.de, Tel +49 30 9599811-30, Fax +49 30 9599811-40, www. bike-mailorder.de, door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, dat echter niet verplicht is.

Voorbeeld van een annuleringsformulier

(Indien u de overeenkomst wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en terug te zenden).

 • Aan [hier dienen de naam, het adres en, indien van toepassing, het faxnummer en e-mailadres van de ondernemer te worden ingevoegd door de ondernemer]:
 • Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*) /de verrichting van de volgende dienst (*):
 • Besteld op (*) /ontvangen op (*):
 • Naam van de consument(en):
 • Adres van de consument(en):
 • Handtekening van consument(en) (alleen als de kennisgeving op papier is gesteld):
 • Datum:

___________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

 

9.2 Gevolgen van opzegging:

Indien u dit contract herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering heeft gekozen dan de door ons aangeboden goedkope standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan 100 dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van 100 dagen verzendt.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan uw omgang met de goederen op een manier die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Indien u het contract wenst op te zeggen, kunt u dit formulier gebruiken om uw opzegging te melden.

 

EINDE VAN DE ANNULERINGSVOORWAARDEN

 

9.3 Verplichting tot betaling van de terugzendingskosten in geval van een herroeping

De kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de klant.

9.4

Een recht op herroeping bestaat overeenkomstig § 312g van het Duitse burgerlijk wetboek (BGB) onder meer niet voor

 • Overeenkomsten betreffende de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegesneden,
 • overeenkomsten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden,
 • overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden indien de verzegeling na levering is verwijderd,
 • overeenkomsten betreffende de levering van goederen indien deze na de levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd,
 • overeenkomsten voor de levering van geluids- of video-opnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking, indien het zegel na de levering is verwijderd,
 • opdrachten voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementsopdrachten,
 • voor de levering van niet-residentiële accommodatie, vervoer van goederen, verhuur van motorvoertuigen, levering van spijzen en dranken en andere diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, wanneer de overeenkomst voorziet in een bepaalde datum of een bepaald tijdvak voor de levering, behalve in het geval van overeenkomsten betreffende diensten op het gebied van reizen in de zin van § 651a van het Duitse burgerlijk wetboek. 651a van het Burgerlijk Wetboek, indien zij buiten verkoopruimten zijn gesloten, tenzij de mondelinge onderhandelingen waarop de sluiting van de overeenkomst is gebaseerd, op voorafgaand verzoek van de consument zijn gevoerd,
 • overeenkomsten waarbij de consument de handelaar uitdrukkelijk heeft verzocht hem te bezoeken om dringende reparatie- of onderhoudswerkzaamheden te verrichten; dit geldt niet voor andere diensten waarom de consument niet uitdrukkelijk heeft verzocht en evenmin voor goederen die tijdens het bezoek worden geleverd en die niet strikt noodzakelijk zijn als reserveonderdelen voor het onderhoud of de reparatie, tenzij de partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

9.5

Naast het wettelijke herroepingsrecht van de koper, kan de koper de door hoco geleverde goederen terugsturen naar hoco online gmbh, Sarirstr. 3 12529 Schoenefeld, Duitsland, gedurende 100 dagen (beginnend op de dag na ontvangst van de goederen) onder de volgende voorwaarden: Voor retourzendingen binnen Duitsland draagt hoco de verzendkosten. Voor het retourneren van fietsen geldt een termijn van 14 dagen. Vooraf moet contact worden opgenomen met de klantenservice, zodat een verzendbedrijf kan worden ingeschakeld. Voor retourzendingen binnen Duitsland wordt 30 euro in rekening gebracht.

Voorwaarden voor het recht op terugkeer van 100 dagen:

De goederen mogen geen tekenen van gebruik vertonen en moeten compleet en in hun originele verpakking binnen de termijn van 100 dagen bij hoco aankomen.

Het wettelijke 14-dagen herroepingsrecht van de koper en de wettelijke garantieaanspraken van de koper blijven hierdoor onaangetast! Zolang het wettelijke herroepingsrecht van de koper niet is verstreken, gelden uitsluitend de in de herroepingsinstructies genoemde voorwaarden.

 

§10 Garantie
10.1

Indien de koper een consument is, zijn de wettelijke bepalingen (§§ 434 e.v., 474 e.v. BGB) van toepassing - onder voorbehoud van de aansprakelijkheidsovereenkomst volgens § 12.

10.2

Een product dat reeds bij levering defect is (garantiegeval) wordt door hoco eerst op eigen kosten vervangen door een product van gelijke waarde of vakkundig gerepareerd (naar keuze van de koper) (§ 439 I BGB). hoco kan de door de koper gekozen vorm van aanvullende prestatie weigeren, onverminderd § 275 lid 2 en 3 BGB, indien dit alleen tegen onevenredige kosten mogelijk is. In het bijzonder moet rekening worden gehouden met de waarde van het goed in onberispelijke staat, de ernst van het gebrek en de vraag of de andere vorm van aanvullende prestatie kan worden gebruikt zonder aanzienlijke nadelen voor de koper. In dit geval is de vordering van de koper beperkt tot de andere vorm van aanvullende prestatie; het recht van de verkoper om ook deze onder de voorwaarden van zin 1 te weigeren, blijft onaangetast (§ 439 IV BGB). Indien aan de wettelijke vereisten is voldaan, heeft de koper - onder voorbehoud van de aansprakelijkheidsbeperking volgens § 12 - de verdere rechten volgens § 437 nos. 1-3 BGB.

In het bijzonder in de volgende gevallen is er geen sprake van een garantiegeval:

in geval van schade veroorzaakt aan de koper door verkeerd of oneigenlijk gebruik, voor zover dit niet te wijten is aan gebrekkige montagehandleiding, in geval van schade veroorzaakt door blootstelling van de producten aan schadelijke invloeden van buitenaf bij de koper (in het bijzonder extreme temperaturen, vochtigheid, ongewone fysische of elektrische belasting, spanningsschommelingen, blikseminslag, statische elektriciteit, brand). hoco biedt ook geen garantie voor een defect veroorzaakt door een ondeskundige herstelling door een niet door de fabrikant erkende servicepartner.

10.3

Zowel bij een gerechtvaardigde reparatieaanvraag als bij een gerechtvaardigde vervangingsaanvraag is de koper verplicht het defecte product op kosten van hoco naar het aangegeven retouradres (§ 9.1) te sturen - indien mogelijk onder vermelding van het bestelnummer. Alvorens het product in te zenden, dient de koper in zijn eigen belang alle door hem aangebrachte of toegevoegde zaken uit/van het product te verwijderen. hoco is niet verplicht het product te inspecteren op het aanbrengen van dergelijke zaken. hoco is niet aansprakelijk voor het verlies van dergelijke items, tenzij het voor hoco duidelijk was bij teruggave van het product dat een dergelijk item was geplaatst of toegevoegd aan het product; in dit geval zal hoco de koper informeren en het item klaar houden voor afhaling. Indien bij de controle van het product blijkt dat de klacht kennelijk ongegrond is, is de koper verplicht aan hoco de kosten te vergoeden ten belope van een forfaitair bedrag van € 40,00; het staat beide contractanten vrij in individuele gevallen lagere of hogere kosten te bewijzen. De bewijslastregeling van § 476 BGB blijft onaangetast ten aanzien van consumenten. Mocht er daadwerkelijk sprake zijn van een garantiegeval, dan vergoedt hoco de koper de gemaakte verzendkosten onmiddellijk nadat de aanvullende prestatie is verricht (§ 439 II BGB).

10.4

Indien de koper de goederen opstuurt om een vervangend product te ontvangen, gelden voor de terugzending van het gebrekkige product de volgende bepalingen: indien de koper als ondernemer de goederen tussen de levering en de terugzending zonder gebreken heeft kunnen gebruiken, moet hij de waarde van het gebruik dat hij van de goederen heeft gemaakt, terugbetalen (§ 439 V BGB). Een forfaitaire gebruiksvergoeding van 4% van de aankoopprijs van de vervangen goederen is verschuldigd voor elke verstreken gebruiksmaand; het staat de klant vrij een lagere gebruiksvergoeding aan te tonen.

10.5

Terugtrekking is alleen mogelijk in geval van een niet onbelangrijk gebrek (§ 323 V BGB); aanspraken op schadevergoeding bestaan - ook voor consumenten - alleen overeenkomstig § 13 (§ 475 III BGB).

10.6

Voor producten die binnen de Bondsrepubliek Duitsland geleverd worden, kunnen bovendien in het kader van een door de fabrikant verleende (contractuele) garantietoezegging aanspraken tegen de fabrikant bestaan, die door de overeenkomstige garantievoorwaarden geregeld worden. hoco is niet verantwoordelijk voor de garantietoezeggingen van de fabrikant.

 

§11 Verjaringstermijn
11.1

De wettelijke garantie voor vorderingen tegen consumenten zoals bepaald in § 437 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) eindigt twee jaar na de risico-overdracht voor nieuwe artikelen en één jaar na de risico-overdracht voor gebruikte artikelen. Als u ondernemer bent, is er ook een garantieperiode van één jaar vanaf de overdracht van het risico voor nieuwe artikelen. Niet gedekt door de bovenstaande beperkingen is de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van letsel aan leven, ledematen of gezondheid die gebaseerd is op een nalatige plichtsverzaking door ons of een opzettelijke of nalatige plichtsverzaking door een van onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten of de aansprakelijkheid voor andere schade die gebaseerd is op een grove nalatige plichtsverzaking door ons of een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzaking door een van onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten; ook onaangetast is de aansprakelijkheid voor precontractuele fout (c. i.c.) of onder de productaansprakelijkheidswet.

11.2

Indien de koper een consument is, vangt de verjaringstermijn aan bij de ontvangst van de goederen, in het geval van ondernemers bij de terbeschikkingstelling van de goederen of de overdracht aan de expediteur. De verjaringstermijn overeenkomstig § 11.1 wordt niet verlengd door een door de fabrikant verleende garantie.

 

§12 Aansprakelijkheid voor schade
12.1

hoco is aansprakelijk voor grove nalatigheid en opzettelijk plichtsverzuim, alsmede voor lichamelijk letsel veroorzaakt door eenvoudige nalatigheid. Indien de koper een ondernemer is, is de aansprakelijkheid voor niet-opzettelijke handelingen beperkt tot de typisch voorzienbare schade op het tijdstip van sluiting van het contract.

12.2

In geval van lichte nalatigheid is hoco enkel aansprakelijk voor de schending van essentiële contractuele verplichtingen en beperkt tot de schade die voorzienbaar was op het ogenblik van het sluiten van het contract. Deze beperking is niet van toepassing op schade aan leven, lichaam en gezondheid. hoco is niet aansprakelijk voor andere schade veroorzaakt door lichte nalatigheid als gevolg van een defect aan het gekochte voorwerp. Voorts is de aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid beperkt tot het bedrag van de schade die op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar was en waarvan het ontstaan normaliter te verwachten was. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt ook ten gunste van onze plaatsvervangende agenten. Iedere aansprakelijkheid wegens precontractuele fout (c.i.c.) of uit hoofde van de Wet Productaansprakelijkheid blijft onverlet.

12.3

Onafhankelijk van elke fout van hoco, blijft elke aansprakelijkheid in geval van bedrieglijk verzwijgen van een gebrek of uit het overnemen van een garantie door hoco onaangetast.

12.4

hoco is ook verantwoordelijk voor de onmogelijkheid van levering die zich tijdens de vertraging toevallig voordoet, tenzij de schade ook bij tijdige levering zou zijn ontstaan.

 

§13 Gebruik van gegevens
Alle persoonlijke gegevens worden bij hoco strikt vertrouwelijk behandeld. De praktijk van hocos inzake gegevensbescherming is in het bijzonder in overeenstemming met de Duitse verordening inzake gegevensbescherming (DSGVO), de Duitse federale wet inzake gegevensbescherming (BDSG neu) alsook de Duitse telemediawet (TMG). Persoonsgegevens van klanten worden alleen aan derden doorgegeven met het oog op de afhandeling van bestellingen. Alleen de noodzakelijke gegevens worden doorgegeven aan de dienstverlener, de distributeur en de pakket- of koeriersdienst. U kunt onder meer te allen tijde kosteloos informatie opvragen over de persoonsgegevens die over u zijn opgeslagen en deze gegevens laten wissen, corrigeren of blokkeren voor reclamedoeleinden. Onze gedetailleerde verklaring inzake gegevensbescherming vindt u hier.

 

§14 Verpakkingsmateriaal, batterijen
14.1

Aangezien elektrische en elektronische apparatuur niet bij het huisvuil hoort, moet oude apparatuur worden ingeleverd bij een inzamelpunt. AEEA van particuliere huishoudens kan worden ingeleverd bij de inlever- en inzamelpunten van de overheidsinstanties voor afvalbeheer of bij inzamelpunten die zijn ingericht door fabrikanten of distributeurs in de zin van de ElektroG. hoco is geregistreerd bij de stichting EAR voor de vervulling van de verplichtingen volgens de ElektroG en vervult de verplichtingen via take-e-way GmbH. Op de website van take-e-way kunt u het dichtstbijzijnde gratis terugnamepunt vinden.

Als verkoper is hoco overeenkomstig § 3, lid 14, van de wet betreffende de verdere ontwikkeling van de gescheiden inzameling van huishoudelijk afval - Verpakkingswet (VerpackG) verplicht zich aan te sluiten bij een landelijk systeem voor de terugname van verkoopverpakkingen overeenkomstig § 7 van de VerpackG. Natuurlijk heeft hoco aan deze verplichting voldaan. De door hoco verzonden verpakkingsmaterialen kunnen derhalve door de kopers zelf afzonderlijk worden verwijderd in een systeem volgens § 13 e.v. VerpackG kan door de kopers zelf afzonderlijk worden afgevoerd. Het is echter ook mogelijk de gebruikte materialen aan hoco terug te geven, aangezien hoco hiertoe verplicht is in het kader van §§ 15 e.v. VerpackG, hoco is verplicht overeenkomstige verpakkingen terug te nemen.

14.2

In verband met de distributie van batterijen, accu's en/of met de levering van apparaten die batterijen bevatten, is hoco verplicht op het volgende te wijzen:

Als eindgebruiker bent u wettelijk verplicht gebruikte batterijen en/of accu's in te leveren. Gebruikte batterijen/accumulatoren mogen aan het einde van hun levensduur niet bij het huisvuil worden weggegooid; dit wordt ook aangegeven door het symbool met de doorgekruiste vuilnisbak.

Als batterijen of accu's kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) bevatten, vindt u het desbetreffende chemische symbool (Hg, Cd of Pb) onder het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak. U kunt gebruikte batterijen/accu's gratis inleveren bij een verkooppunt of bij een ander inzamelpunt bij u in de buurt. Adressen van geschikte inzamelpunten kunnen ook bij uw stad of gemeente worden opgevraagd. U kunt uw gebruikte batterijen/accu's ook gratis terugsturen naar ons verzendmagazijn op het in de opdruk aangegeven adres. Als u speciale vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

 

§15 Algemene voorwaarden voor aankoop op rekening en afbetaling
Link naar de algemene voorwaarden voor aankoop op factuur of op afbetaling

 

§16 Deelnemingsvoorwaarden voor vergelijkende onderzoeken

16.1 Voorwerp van de deelnemingsvoorwaarden en organisator

(1) Deze deelnamevoorwaarden regelen de voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd alsmede de eventueel noodzakelijke overdracht van rechten. De beschrijving en de procedure van de betreffende wedstrijd vinden plaats in het kader van de betreffende wedstrijdcampagne van hoco online gmbh.

(2) De organisator van de wedstrijd is hoco online gmbh, Edisonstraße 63, Haus E, 1e verdieping, 12459 Berlijn.

(3) Door deelname aan de betreffende wedstrijd worden deze deelnamevoorwaarden geaccepteerd.

16.2 Deelname

(1) Alle natuurlijke personen boven de 18 jaar of jongeren onder de 18 jaar mogen deelnemen aan de wedstrijd, mits hun wettelijke vertegenwoordigers schriftelijk hebben ingestemd met hun deelname. Medewerkers van hoco online gmbh en gelieerde ondernemingen alsmede familieleden van deze medewerkers en hun familieleden zijn uitgesloten. Deelname met vervalste identiteiten of met identiteiten van derden is niet toegestaan.

(2) Deelnemers die in aanmerking komen, nemen automatisch deel aan de wedstrijd zodra hun winkelmandje (gecorrigeerd voor retourzendingen) een aankoopwaarde van 250 EUR overschrijdt. Als de waarde van het winkelmandje daalt tot onder de 250 EUR in geval van een retourzending, moet de waardebon worden betaald voor een bedrag van 500 EUR of worden teruggestuurd naar hoco online.

(3) Deelname is mogelijk tot 17.12.2023 23:59 uur.

16.3 Winnen en bericht van winnen

(1) Van alle in aanmerking komende deelnemers ontvangt één persoon een waardebon ter waarde van € 500,-. De voucher kan binnen twee jaar vanaf de datum van uitgifte worden ingewisseld bij een van de BikeHotels Südtirol (zie www.bikehotels.it). De vouchercode moet bij de reservering worden vermeld.

(2) De winnaar wordt na de sluitingsdatum op 18.12.2023 uit alle in aanmerking komende deelnemers geloot. Slechts één persoon kan winnen. De winnaar wordt per e-mail op de hoogte gesteld en gevraagd om toestemming te geven voor de overdracht van de prijs door BikeHotels.

(3) Als de winnaar binnen de periode van 3 werkdagen na bekendmaking geen contact opneemt, vervalt de aanspraak op de prijs. In dit geval hebben wij het recht om een vervangende trekking uit te voeren.

(4) De prijs is niet overdraagbaar en kan niet worden geruild, teruggegeven of in contanten worden uitbetaald.

(5) Indien zich omstandigheden voordoen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zal de betreffende winnaar een passende vervangende prijs accepteren. Dergelijke omstandigheden waarop wij geen invloed hebben, zijn met name omstandigheden die liggen bij de sponsors van de prijzen.

16.4 Aansprakelijkheid en vrijwaring

(1) Indien de deelnemer foto's uploadt, garandeert de deelnemer dat hij/zij geen inhoud zal verzenden waarvan de beschikbaarstelling, de publicatie of het gebruik in strijd is met het toepasselijke recht of de rechten van derden.

(2) De deelnemer vrijwaart ons tegen aanspraken van derden van welke aard dan ook die voortvloeien uit de onrechtmatigheid van door de deelnemer gebruikte foto's. De vrijwaringsverplichting omvat ook de verplichting om de organisator volledig schadeloos te stellen voor juridische verdedigingskosten (bijv. gerechtskosten en honoraria van advocaten).

(3) Door deelname aan de wedstrijd ontslaat de deelnemer Facebook en Instagram van elke aansprakelijkheid.

16.5 Uitsluiting

Een overtreding van deze deelnamevoorwaarden geeft ons het recht om de betreffende deelnemer uit te sluiten van deelname. Dit geldt met name als de deelnemer valse informatie verstrekt of als de gebruikte foto's of andere inhoud (bijv. commentaren) in strijd zijn met het toepasselijke recht of de rechten van derden. Hetzelfde geldt voor commentaren die geweld verheerlijken, beledigend, intimiderend of denigrerend zijn of anderszins het maatschappelijk fatsoen schenden.

16.6 Voortijdige beëindiging en wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om de wedstrijd te allen tijde, ook zonder aankondiging, geheel of gedeeltelijk voortijdig te beëindigen of het verloop ervan te wijzigen indien een goede uitvoering van de wedstrijd om technische redenen (bijv. computervirus, manipulatie van of fouten in software/hardware) of wettelijke redenen (bijv. verbod door derden) of door overmacht niet kan worden gegarandeerd.

16.7 Gegevensbescherming

(1) Wij zijn verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van de persoonsgegevens van de deelnemers, voor zover wij deze gegevens zelf verwerken. Wij zullen de persoonlijke gegevens en andere persoonlijke gegevens van de deelnemer alleen gebruiken in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij zullen de informatie alleen opslaan, verwerken en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de wedstrijd of wanneer de deelnemer zijn toestemming heeft gegeven. Dit omvat ook het gebruik voor de uitoefening van de verleende gebruiksrechten. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van het vergelijkend onderzoek en vervolgens gewist.

(2) De deelnemer kan te allen tijde informatie vragen over de persoonlijke gegevens die over hem zijn opgeslagen. Voor het overige is onze verklaring inzake gegevensbescherming van toepassing, die kan worden geraadpleegd op https://www.bike-mailorder.nl/datenschutz/.

16.8 Slotbepalingen

Indien een bepaling van deze Deelnemingsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig is of wordt, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze Deelnemingsvoorwaarden niet aan. In plaats van de ongeldige bepaling geldt de rechtens toelaatbare bepaling die de betekenis en het doel van de ongeldige bepaling economisch het meest benadert. Hetzelfde geldt in geval van een lacune in deze deelnamevoorwaarden.

Het team van hoco online gmbh wenst u veel geluk en succes.

Status: 03.03.2022

 

§17 Disclaimer voor ritten via Komoot of Strava
De door hoco online gmbh onder de merknamen Bike Mailorder en New Order georganiseerde fietstochten zijn geen wielerwedstrijden, maar puur recreatieve evenementen. In de regel is de deelname gratis. Een rit kan te allen tijde worden geannuleerd - in het bijzonder wegens slecht weer - zonder dat de deelnemers enige (schade)vergoeding aan hoco online gmbh verschuldigd zijn. In het geval van een annulering zullen wij trachten deelnemers te informeren door een bericht op onze website en sociale mediakanalen te plaatsen.

Wij zijn niet gebonden aan een vooraf geplande route, maar deze kan op korte termijn of zelfs tijdens de excursie veranderen. De routes van de ritten zijn overwegend openbare wegen. Elke deelnemer erkent derhalve dat er op de routes sprake zal of kan zijn van wegverkeer en gevaarlijke punten zoals wegwerkzaamheden en verbindt zich er uitdrukkelijk toe tijdens elke excursie de geldende verkeersvoorschriften (met name het StVO) na te leven.

Deelname aan onze ritten is uitsluitend op eigen risico. In het bijzonder is elke deelnemer verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn eigen materiaal (b.v. de verkeersgeschiktheid van zijn fiets, enz.) en verbindt hij zich ertoe tijdens de ritten een fietshelm te dragen die voldoet aan de TÜV/GS-normen. Elke deelnemer moet ook - ongeacht het gedrag van de groep of van de andere deelnemers - zijn fietstempo aanpassen aan zijn of haar fietsvermogen en lichamelijke conditie.

Door zich in te schrijven voor een rit, geeft elke deelnemer te kennen dat hij of zij over voldoende fietsvaardigheden en lichamelijke conditie beschikt voor de rit in kwestie. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor gezondheidsrisico's van deelnemers in verband met de ritten en het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer om vooraf zijn of haar gezondheidstoestand te controleren. In gerechtvaardigde gevallen hebben wij te allen tijde het recht individuele deelnemers van verdere ritten uit te sluiten.

Bovendien zijn de exploitanten van de fiets- en bestelritten niet aansprakelijk tegenover de deelnemers op het gebied van hun eigen verantwoordelijkheid of andere omstandigheden die in de sfeer van de deelnemers liggen (bv. in geval van een val van een deelnemer, niet-naleving van de verkeersregels, enz. Voor het overige is hoco online gmbh aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen, voor zover er schadeclaims worden ingediend die berusten op opzet of grove nalatigheid van hoco online gmbh of zijn vertegenwoordigers of plaatsvervangers.

Voor zover er geen sprake is van opzettelijk plichtsverzuim alsook in geval van opzettelijk plichtsverzuim door hoco online gmbh, is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de voorzienbare en typisch optredende schade.

De aansprakelijkheid voor toerekenbare schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid van een deelnemer blijft onverlet, waarbij het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt blijft tot de voorzienbare en contracttypische schade.

Daarbuiten is elke aansprakelijkheid van hoco online gmbh uitdrukkelijk uitgesloten. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook ten gunste van haar plaatsvervangende agenten, vertegenwoordigers en derden waarvan wij gebruik maken in verband met de uitvoering van de reizen of met wie wij hiertoe samenwerken.

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt zowel voor directe schade als voor gevolgschade.

Door in te schrijven aanvaardt de deelnemer de regels van de tocht en de uitsluiting van aansprakelijkheid. Bovendien bevestigt de deelnemer met zijn/haar inschrijving dat hij/zij ten minste 18 jaar oud is. Minderjarigen hebben de toestemming van een ouder of voogd nodig om zich voor onze ritten in te schrijven.

 

§18 Diversen
18.1

Alle met hoco online gmbh gesloten overeenkomsten in de zin van § 1 zijn uitsluitend onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitdrukkelijke uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken; indien de besteller een consument is en zijn woonplaats niet in Duitsland heeft, blijven de dwingende bepalingen van het land waar de consument zijn woonplaats heeft, door deze rechtskeuze onaangetast. In deze gevallen is het recht van het land waar de consument woonplaats heeft van toepassing ten gunste van de consument. De contractuele taal is Duits.

18.2

Voor alle huidige en toekomstige vorderingen uit de zakelijke relatie met ondernemers, inclusief vorderingen uit wissels en cheques, is de bevoegde rechtbank de zetel van hoco online gmbh; hetzelfde geldt voor consumenten, voor zover de besteller geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft, zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats na het sluiten van de overeenkomst buiten Duitsland verplaatst, of zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats op het tijdstip van het instellen van de vordering niet bekend is.

18.3

Bij zakelijke transacties met ondernemingen is de gemeenschappelijke plaats van handeling van de partijen de maatschappelijke zetel van hoco online gmbh.

18.4

Indien de koper een ondernemer is, wordt bezwaar gemaakt tegen de opname van zijn algemene voorwaarden; bij onenigheid op afzonderlijke onderdelen wordt het gehele contract als niet gesloten beschouwd (§ 139 BGB).

18.5

Mededelingen en verklaringen aan hoco online gmbh moeten in tekstvorm worden gedaan. Contractuele overeenkomsten of verklaringen van de gebruiker blijven door deze verordening onverlet.

18.6

Indien een van de bovenstaande voorwaarden ongeldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

18.7

De functionele termen die in deze voorwaarden worden gebruikt, moeten worden opgevat als sekseneutraal en verwijzen naar vrouwelijke, mannelijke en diverse identiteiten.

 

Status: 17.03.2021 - Annuleringsvoorwaarden Status: 17.03.2021

 

Alternatieve geschillenbeslechting overeenkomstig art. 14 lid 1 ODR-VO en § 36 VSBG:

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS), dat u kunt vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

hoco is niet verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken en is daartoe doorgaans ook niet bereid.

 

Provider:
hoco online gmbh
Edisonstrasse 63
Huis E, 1e verdieping
12459 Berlijn

Verantwoordelijk voor de inhoud: Daniel Bohne, Sven Mack

Contact: +49 30 9599811-30
Telefoon: +49 30 9599811-30
Fax: +49 30 9599811-40
E-mail: feedback@bike-mailorder.de